Wild Turkey (Meleagris gallopavo)
Wild Turkey (Meleagris gallopavo)