Spiny Softshell (Apalone spinifera)
Spiny Softshell (Apalone spinifera)